• ACTUALITÉS :
 • DISCOGRAPHIE :

  Chronique de Thomas Millroth dans Soundofmusic. Août 2014.

  Risken då musiker ska tolka text eller bild är att musiken blir för allmän. Den låter som den kanske skulle ha gjort utan just det verk som ska bringas att klinga eller så är utgångspunkten för alltid utbytbar. En musiker tar gärna till sina egna klichéer på väg ut i oväntade visuella eller textuella äventyr. Det fördärvar. Men vad begär jag ? Detta måste pianisten Henri Roger ha varit ytterst medveten om, då han mötte målningar av Pierre Soulages (slå upp !).

  I text finns några utgångspunkter, som markerar Rogers fascination. Först av Soulages själv från 1986 : ”Why black ? The only response including reasons unknown, lurking in darkest of ourselves and the powers of the painting is : ´Because(´Parce Que !in French).”
  Sedan av den gamle direktören för Guggenheim Museum New York :
”A painting by Soulages, it´s not a melody, it is chords on hold on the keyboard.”
Ett par satser goda som några att tända en musiker med verklig känsla för bildkonst och de klangförtätningar som bär fram olika uttryck.
Som Soulages.
  Fascinerad började Roger experimentera på sin flygel och landade i huvudsakligen arpeggiospel i basen och en serie utdragna toner. Effekten blev en djup, immateriell klang, enligt honom själv. Han fann detta så pass intressant, att han kontaktade några kolleger, cellisten Eric-Maria Couturier, rörblåsaren Emmanuelle Somer och slagverksspelaren Bruno Tocanne. Han berättade för dem om hur han fångats av Soulages och bad dem kolla upp målningarna på nätet och särskilt dem Roger klangligt gått in i. Hur kunde de, var och en, lägga in nyanser i en kollektiv improvisation utifrån dessa målningar ? Frågan krävde förstås både svar och spel.
  Den 18 november 2013 bokade Roger studio i Antibes för en kollektiv improvisation utifrån deras respektive erfarenheter av Soulages. När jag nu talar om kollektiv improvisation är det ett annat sorts frispel än det vi som lyssnar på så kallad impro förväntar oss. För det första handlar det om klassiskt skolade musiker, tränade i samtidsmusik, och tekniskt mycket högt drivna. Denna teknik ger dem möjligheter att bli kvar i sina instrument, de har inga som helst böjelser att främmandegöra något eller markera känslor med volym, distortion etc.
Med andra ord träder de som individer tillbaka mer än jag är van vid i frijazz och impro, där ju personen, avsändaren, fortfarande spelar huvudrollen.
  Här är det Pierre Soulages tillsammans med en kvartett musiker. De vill inte få inspiration av Soulages och sedan utbrista. De vill berätta om honom.
  Fast helt abstrakt. Det var mycket länge sedan jag hörde en så tät, samspelt och spänningsfylld kollektiv improvisation. Befriande. Jag hör hur fraser och vändningar från dessa musikers egen tradition skruvas, hackas, vävs in. Men jag hör också hur de alla gräver sig ner till en grund att stå på. Vägen till spelet är till lika delar känslor, intuition och intellektuellt övervägande, vilket utgår från de möjligheter de utnyttjat för att kunna sänka sig ner i ett språk. Eller två : Soulages och deras eget.
  Först därinne känner de begränsningarna och först således nersänkta kan de göra tolkningen vidöppen.
  Varje sekund är svindlande och föränderlig. Det går att lyssna sig in i musikens alla delar. Rogers arpeggii och punktvis insatta toner, som ger ett slags svärta, en gungande färgyta ; Somers ofta gälla toner som signalerar bristningar och ojämnheter i Soulages färger och även hennes fragmentariska fraser, en tradition upplöst i morfer och morfem, medan Couturier fyller ut med pastosa klanger och skärande motljus, ett slags blänk i det svarta ; märkligt nog liknar Tocannes slagverk mest vad jag är van vid från impro, men precisonen, återhållsamheten, ger en form som mycket väl motsvarar ramen och således leder in oss i bildernas djup och kanske tankemässigt flyktiga sidor.
  Således har var och en lagt upp en egen klingande bild, som samtidigt möter de andra. Utbyten av idéer, figurer, hur klanger vandrar, ja, allt det där som den mest förfinade impro och klassiska tradition har som grund, det bär genom hela kompositionen.
  En modernistisk dramatik med rötter i tidigt 1900-tal, javisst, en avantgardistisk klangrikedom, absolut, men framför allt en kirurgisk precision i intuitionen. En annan sak jag gillar med denna unika skiva är dess obekvämlighet. Länge låg denna fascinerande gråsvarta skiva med samma intensiva mönster på fodral som på cd utan en enda information på mitt skrivbord. Det tog ett tag innan jag identifierade den. Fann informationen på nätet. Denna kompromisslöshet är förstås inte praktisk, men visar hur allvarligt och djupt intellektuellt dessa oflörtiga musiker velat ta på sin uppgift.
  De framhåller särskilt, att idén, musiken, tankarna kring improvisation förklarades för konstnären Anne Pesce. Hennes konsekventa resultat i form och färg skulle till och med få Gert Jan Hobijn på Staalplaat att blekna. Pesce har skapat det mest slutna och kongeniala skivfodral jag sett på länge. Hon har lyckats att inte vara dekorativ och vitsig (vilket är vanligt) men helt hållt sig till strävan att gestalta den slutenhet i Soulages målningar, som ju varit själva utmaningen. Hon skapade en ny gåta, en egen tolkning av Soulages och musiken.
  Slutligen, om jag lyckats få musiken att framstå som torr eller knastrig, intellektuell eller långsökt, var det inte meningen. Den som suktar efter vassa instrumentala inpass och svindlande samspel med en tankeförmåga snabbare än tåget, den har också sitt lystmäte. Rakt igenom, utan lakuner. Det är inte ofta jag hör skivor som är så genomarbetade och tätt spelade som denna. Här förenas tanke och känsla i fingrar och öron.
  Thomas Millroth Soundofmusic

  Le risque alors musiciens interprétera texte ou l’image que la musique est trop générale. Il semble que cela aurait pu le faire, mais seulement le travail pour être amené à se calmer, ou le point de départ de toujours interchangeables. Un musicien serait heureux de posséder des clichés qui sortent dans l’aventure visuelle ou textuelle inattendu. Il ruine. Mais ce que je demande ? Ce must pianiste Henri Roger a été très conscient du moment où il a rencontré des peintures de Pierre Soulages (voir !).

  Dans le texte il ya quelques points de départ, le marquage Rogers fascination. De Soulages lui-même de 1986 Premier : « Pourquoi le noir ? La seule réponse y compris les motifs inconnus, cachés dans Darkest de nous-mêmes et les pouvoirs de la peinture est : « Parce que (’Parcé Québec en français !)".

  Depuis l’ancien directeur du Musée Guggenheim, New York :
  "Une peinture de Soulages, c’est un pas de mélodie, il est sur ​​les accords de maintien sur le clavier."
  Un couple définit comme tout bon pour l’allumer un musicien avec un réel sentiment pour les arts visuels et la klangförtätningar véhiculent les différentes expressions.
  Comme P.Soulages.

  Fasciné Roger a commencé à expérimenter sur son aile, et a atterri dans arpeggiospel principalement dans la base et une série de notes longues. Le résultat a été une connotation intellectuelle profonde, selon lui. Il a trouvé ce si intéressant, qu’il a contacté certains de ses collègues, le violoncelliste Eric-Maria Couturier, rörblåsaren Emmanuelle Somer et percussionniste Bruno Tocanne. Il leur a parlé de la façon dont il a été capturé par Soulages et leur a demandé de vérifier les peintures sur le web, et en particulier ceux sur le plan sonore Roger est entré. Comment pourraient-ils, chacun, mettre des nuances dans une improvisation collective fondée sur ces peintures ? La question, bien sûr, à la fois exigé des réponses et des jeux.

  Le 18 Novembre 2013 Roger réservé studio à Antibes pour une improvisation collective en fonction de leurs expériences respectives de Soulages. Quand je parle de l’improvisation collective, il est un autre type de jeu que ce que nous sommes à l’écoute de soi-disant impro attendre. Tout d’abord il s’agit de musiciens classiques, formés à la musique contemporaine, et techniquement très haute tension. Cette technique leur permet de rester dans leurs instruments, ils n’ont absolument aucune inclination à faire quelque chose d’étrange ou mettre en évidence des sentiments avec un volume, distorsion, etc
  En d’autres termes, ils apparaissent comme des individus à plus que je suis habitué au jazz et impro libre, lorsque la personne, l’expéditeur, joue toujours le rôle principal.

  Voici Pierre Soulages avec un quatuor de musiciens. Ils ne sont pas inspirés par Soulages et s’exclament. Ils veulent vous parler de lui.

  Bien que totalement abstraite. Il était un temps très long depuis que j’ai entendu une telle improvisation collective serré, serré et tendu. Libératrice. J’entends des phrases et des rebondissements de sa propre tradition de ces musiciens vissé, haché, tissé. Mais j’entends aussi comment ils ont tous creusent dans une fondation. La façon dont le jeu est à parts égales l’émotion, l’intuition et la considération intellectuelle, qui est basé sur les possibilités prévalu à lui-même plus bas dans une langue. Ou deux : Soulages et leur propre.

  D’abord en y ressentir les contraintes et le premier ainsi submergé, ils peuvent faire l’interprétation ouverte.

  Chaque seconde est stupéfiante et changeante. Vous pouvez écouter de la musique dans toutes les pièces. Arpeggii Rogers et ponctuelles inséré tons, offrant un type d’encre, une zone de couleur à bascule ; Somers tons souvent aigus qui signalent des rafales et des bosses en couleurs Soulages et même ses phrases fragmentaires, une tradition dissous dans morfer et morphème, tandis que Couturier remplit avec des sons d’empâtement et réduisant la lumière, une sorte de lueur dans le noir ; curieusement Tocannes similaires percussion plus ce que je suis habitué à partir impro, mais precisonen, retenue, donnant une forme très bien correspondre au cadre et donc nous conduit dans les profondeurs des images et des pages peut-être volatils mentalement.

  Ainsi, tout le monde a mis en place sa propre image de sondage, qui se réunit simultanément l’autre. Échanges d’idées, de chiffres, comment les sons sont la marche, oui, tout ça que la tradition classique le plus raffiné et impro a comme base, il porte ensemble de la composition.

  Un drame moderne avec des racines dans les années 1900, certes, une richesse sonore d’avant-garde, certes, mais surtout une précision chirurgicale dans l’intuition. Une autre chose que j’aime à propos de ce disque unique est sa maladresse. Pendant longtemps, ce disque gris-noir fascinant avec le même motif intense dans le cas où le CD sans la moindre communication sur mon bureau. Il a fallu un certain temps avant que je m’identifiais il. Trouvé l’information sur le web. Cette intransigeance n’est évidemment pas pratique, mais témoigne du sérieux et profondément intellectuel oflörtiga ces musiciens voulait s’atteler à la tâche.

  Ils soulignent en particulier, à l’idée, la musique, les idées de l’improvisation a été expliqué à l’artiste Anne Pesce. Ses résultats cohérents en forme et la couleur serait même obtenir Gert Jan Hobijn sur fondu staalplaat. Pesce a créé le boîtier du disque la plus fermée et sympathique que j’ai vu dans un temps long. Elle a réussi à ne pas être décoratif et plein d’esprit (ce qui est fréquent) mais entièrement guidée par le désir de représenter la introversion dans les peintures de Soulages qui a visité le défi. Elle a créé un nouveau mystère, sa propre interprétation de Soulages et de la musique.

  Enfin, j’ai réussi à obtenir la musique semble sèche ou craquelée, intellectuelle ou tiré par les cheveux, ce n’était pas l’intention. Toute personne qui souhaite accueillir l’alignement instrumentale forte et l’interaction avec un énorme capacité de penser plus vite que le train, il a également à sa faim. Directement à travers, sans lacunes. Ce n’est pas souvent que j’entends disques qui sont aussi élaboré et bien joué comme ça. La combinaison de la pensée et de sensibilité dans les doigts et les oreilles. (Google traduction….)
  Thomas Millroth

  x
 • BIOGRAPHIE. ENTRETIENS. TEXTES :
 • DIGITAL ART : : "Possibles partitions". "PiXXXLS" Créations Abstract Contemporain Numérique
 • STREAMING Et DOWNLOADS : : Une sélection de musiques des albums parus sur Facing You / IMR, le Petit Label, Believe.
 • DOCUMENTS PHOTOS :
 • VIDÉOS "Ouïr-Voir" - "Exsurgences" : : "Ouïr-Voir" série de vidéos expérimentales de Henri Roger "Exsurgences" vidéos de Anne Pesce pour l’album piano solo "Exsurgences"
 • INSTANT MUSIC RECORDS : : .
 • LIENS :
 • CONTACT :